Opbouw van nieuwe demonstratie apparatuur voor de ontwikkeling van industriële biotechnologie als sleuteltechnologie voor duurzame chemie

                 

(Scroll down for English)

EFRO Vlaanderen en Bio Base Europe Pilot Plant (BBEPP) ondertekenden een overeenkomst voor een investering van 9,36 miljoen EURO in het kader van het IMPACT project. Deze investering wordt gedragen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), Vlaanderen, de Provincie Oost-Vlaanderen, de Stad Gent en de Bio Base Europe Pilot Plant. Hiermee zal nieuwe onderzoeksinfrastructuur worden opgebouwd, specifiek voor gasfermentatie en Down-Stream Processing.

Gasfermentatie is een nieuwe duurzame technologie om afvalgassen zoals CO2 en syngas met behulp van micro-organismen om te zetten naar een brede waaier aan chemische stoffen. Het is een technologie met een groot potentieel op vlak van ‘carbon footprint’ reductie. De Bio Base Europe Pilot Plant zal een unieke opschalingsfaciliteit voor gasfermentatie uitbouwen, om uit te groeien tot een wereldwijde referentie inzake gasfermentatie, en van Vlaanderen de proeftuin te maken voor deze duurzame technologie. Down-Stream Processing omvat de isolatie en opzuivering van het eindproduct na de biotechnologische of chemische conversiestap. De Bio Base Europe Pilot Plant bouwt hiermee zijn Down-Stream Processing capaciteiten op hoog TRL (Technology Readiness Level) niveau verder uit. Dit zal toelaten om het potentieel van de fermentoren tot 15m3 ten volle te benutten.

Lijst met apparatuur aangekocht op het IMPACT project

HIER kan u de lijst downloaden met alle apparatuur aangekocht op het IMPACT project.
Deze apparatuur werd uiteraard ook opgenomen in onze digitale folders, die u HIER kan bekijken (bestand openen in Google Chrome of Acrobate Reader!).

Come fly with us: A swirling and sensational virtual visit of the Bio Base Europe Pilot Plant

IMPACT investeringen te zien op:

1m13s: Nieuw magazijn
2m30s: Proceshal voor grote DSP apparatuur
2m55s: Sproeidroger
3m5s: Mediabereidingszaal

Awards

In juni 2018 startten 9 leden van de Europese Volkspartij (epp) het initiatief “Let the stars shine”. “Let the starts shine” heeft tot doel om beter te communiceren over veelbelovende en succesvolle Europese investeringsprojeten om zo EU-burgers meer te betrekken bij deze projecten en een positiever beeld over “Europa” als instelling te creëren.
IMPACT werd geselecteerd als één van de veelbelovende en succesvolle projecten om via dit initiatief te worden “gecommuniceerd” aan de EU-burgers.

Inhuldigingsevenement

Op 19 februari 2018 werd de IMPACT investering officieel ingehuldigd door Minister Philippe Muyters. Alle informatie ivm dit evenement werd verzameld op een mini-website: www.BBEPP-IMPACT.eu.

Je vindt hier:

DOWNLOAD hier het persbericht van 19 februari 2018
DOWNLOAD hier het persbericht van 21 juni 2017

Bio Base Europe Pilot Plant INVESTMENT MILESTONES VIDEO

BBEPP maakte een animatievideo die een overzicht geeft van alle investeringen die sinds zijn oprichting in 2008 zijn gebeurd. Deze video is te vinden op de website (“who we are” sectie) en het YouTube kanaal van BBEPP en wordt eveneens getoond tijdens bezoeken en meetings. IMPACT wordt hierin tweemaal vermeld:

  • 1:08 – 1:33: IMPACT project
  • 2:18 – 2:35: Bio Base Mobile Pilot Plant als onderdeel van het IMPACT project

DOWNLOAD hier de IMPACT FOLDER

Opbouw van nieuwe demonstratie apparatuur voor de ontwikkeling van industriële biotechnologie als sleuteltechnologie voor duurzame chemie.

Met steun van: EFRO, Agentschap Innoveren en Ondernemen, Provincie Oost-Vlaanderen en Stad Gent

Download

Met co-financiering van

   

Building new demonstration equipment for the development of industrial biotechnology as Key Enabling Technology for sustainable chemistry

ERDF Flanders and Bio Base Europe Pilot Plant (BBEPP) signed an agreement for an investment of €9,36 million in the frame of the IMPACT project. This investment is financed by the European Regional Development Fund (ERDF), Flanders, the Province of East-Flanders, the City of Ghent and the Bio Base Europe Pilot Plant. The financing will be used to build up new research infrastructure specifically for gas fermentation and Down-Stream Processing.

Gas fermentation is an innovative and sustainable technology with enormous potential in terms of carbon footprint reduction. It uses micro-organisms to convert waste gasses such as CO2 and syngas into a wide spectrum of chemicals. Bio Base Europe Pilot Plant will build a unique scale-up facility for gas fermentation with the aim to expand into a global reference for gas fermentation and to make Flanders thé testing ground for this sustainable technology. Down-Stream Processing comprises the isolation and purification of a product after a biotechnological or chemical conversion step. This investment will also enable Bio Base Europe Pilot Plant to enlarge its Down-Stream Processing capacity at high TRL (Technology Readiness Level) level, allowing the pilot facility to use the full potential of its 15m3 fermenters.

New infrastructure

The new infrastructure was included in the video material prepared to be shown to externals (potential customers and partners, policy makers, students…) to bridge the covid-19 period. Below you can watch one of these videos. The other videos can be viewed upon request.

List of equipment purchased within the IMPACT project

Download HERE the list of equipment purchased within the IMPACT project.
This equipment was also included in the BBEPP digital folders, which van be viewed HERE (open the file in Google Chrome or Acrobate Reader!).

Come fly with us: A swirling and sensational virtual visit of the Bio Base Europe Pilot Plant:

IMPACT investments at:

  • 1m13s: New warehouse
  • 2m30s: Process hall for large DSP equipment
  • 2m55s: Spraydryer
  • 3m5s: Media preparation room

Awards

In June 2018, 9 members of the European People’s Party initiate the “Let the stars shine” initiative. “Let the starts shine” aims to engage EU citizens through a better communication of EU investment projects. IMPACT was selected as one of the promising and successful projects to be “communicated” to the EU Citizens.

Inauguration Event

On 19 February 2018 the IMPACT investment was officially inaugurated by Minister Philippe Muyters. For more information regarding this event, please go to: www.BBEPP-IMPACT.eu.

You will find here:

DOWNLOAD here the press release of February 19th, 2018
DOWNLOAD here the press release of June 21st, 2017

Bio Base Europe Pilot Plant INVESTMENT MILESTONES VIDEO

BBEPP has an animated video which gives an overview of all investment projects since its establishment in 2008. This video can be found on the BBEPP website (section “who we are”) and YouTube channel and is also shared with visitors and during meetings.
The IMPACT projects appears two times in this video:

  • 1:08 – 1:33: IMPACT project
  • 2:18 – 2:35: Bio Base Mobile Pilot Plant as part of the IMPACT project

DOWLOAD here the IMPACT FOLDER

Building new demonstration equipment for the development of industrial biotechnology as Key Enabling Technology for sustainable chemistry.

Supported by: ERDF/EFRO, Flanders Innovation & Entrepreneurship, Province of East-Flanders, City of Ghent

Download

SUPPORTED by: